Co to jest RODO?

RODO to skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Po co zostało wprowadzone RODO?

RODO zostało wprowadzone w celu zapewnienia zwiększonej kontroli i wiedzy o naszych danych osobowych oraz tego co się z nimi dzieje.

Dlaczego RODO jest ważne?

Przetwarzamy przekazane nam wcześniej przez Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy podczas nadsyłania do nas zapytań ofertowych, próśb o dostęp do strefy demo, czy też w formie aplikacji na stanowisko pracy w ramach prowadzonych przez nas rekrutacji. Z racji tego, że nie wykluczamy możliwości nawiązania współpracy w przyszłości, chcemy pozostać z Państwem w kontakcie. Poniżej informujemy Państwa o szczegółach dotyczących warunków i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu, zgodnie z RODO, uprawnieniach.

Czy ja muszę coś zrobić?

Z Państwa strony nie są wymagane żadne czynności oprócz zapoznania się z nowymi zasadami, które przedstawiamy w poniżej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GLK Multimedia sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 (90-229 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577118, NIP: 522 303 32 66, REGON: 362582208, wysokość kapitału zakładowego 80 000 zł (dalej określany jako Administrator).

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. a) 6 ust. 1 a RODO na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została nam przez Państwa udzielona (np. w zakresie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych);
 2. b) 6 ust. 1 b RODO w celach umożliwienia nam podjęcia na Państwa żądanie działań związanych z nawiązaniem współpracy między Państwem, a GLK Multimedia sp. z o.o., zaś w przypadku tych z Państwa, z którymi zawarta została przez nas co najmniej jedna umowa, dane przetwarzane są również w związku i na potrzeby jej realizacji;
 3. c) 6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe);
 4. d) 6 ust. 1 f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:
 • organizacji i przeprowadzaniu konkursów, akcji promocyjnych;
 • marketingu bezpośrednim usług;
 • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, takich jak strefa demo, dostęp do platformy e-learningowej, oferty, zapytania na potrzeby umożliwienia nam nawiązania z Państwem współpracy;
 • dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń;
 • kontynuowaniu współpracy w ramach utrzymywanych usług informatycznych;
 • prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonywanych projektów;
 • rekrutacji na stanowiska pracy.

Kto ma dostęp do gromadzonych danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, a także podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych, ich pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów, inne podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie koniecznym do realizacji świadczonych usług i prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do żądania przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę, może być ona przez Państwa wycofana w dowolnym momencie (cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego (wprowadzonego w jego miejsce), w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza, w Państwa ocenie, przepisy RODO.

Jak długo moje dane będą przechowywane przez administratora?

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Jak mogę się skontaktować w kwestii moich danych osobowych?

Prosimy o wysłanie do nas wiadomości na adres kontakt@welearning.pl